لوله بدون درز اهواز

لوله بدون درز اهواز

لوله بدون درز اهواز

فروش انواع لوله بدون درز اهواز در پایپ اتصال

لوله بدون درز اهواز در ردهای ۳۰  رده ۴۰ رده ۸۰

لوله بدون درز اهواز ۶ متری  لوله بدون درز اهواز۱۲ متری

سایزهای موجود لوله بدون درز اهواز از ۱/۲ تا ۴ اینچ

اطلاعات در مورد لوله سازی اهواز

با توجه به اهميت ساخت و توليد لوله براي انتقال گاز، نفت و فرآورده هاي نفتي در صنعت نفت، تخمين تابع توليد لوله سازي از اهميت ويژه اي برخوردار است. دراين راستا، شرکت لوله سازي اهواز که عمده ترين توليد

کننده لوله در ايران است، به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و تابع توليد آن طي دوره ۱۳۵۸-۱۳۸۱ تخمين زده شد. براي اين کار ابتدا، متغيرهاي مورد مطالعه از نظر پايايي با آزمون ديکي – فولر تعميم يافته مورد آزمون قرار

گرفتند. سپس، با استفاده از روش هاي همجمعي انگل – گرنجر و يوهانسن الگوي تصحيح خطا برآورد شد. نتايج حاصل نشان داد که در طول دوره مورد بررسي شکل تابع به صورت کاب – داگلاس است. سرعت تعديل

الگو ۰٫۹۶ است. کشش نيروي کار ۰٫۵۸ و کشش سرمايه ۰٫۵۳ است. نتيجه آزمون والد نشان داد که بازده نسبت به مقياس در لوله سازي اهواز فزاينده و برابر با ۱٫۱۱ است