" />قیمت شیر پروانه ای گیربکس دار بایگانی - پایپ اتصال